Bản cáo bạch niêm yết trên SGDCK Tp. HCM

10/07/2019

Read in 1 minutes

CTCP GAB cung cấp bản cáo bạch niêm yết trên SGDCK TP. HCM

Bản cáo bạch niêm yết của CTCP GAB tải tại đây

Các văn bản đi kèm gồm:

1) Điều lệ CTCP: Điều lệ CTCP

2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy ĐKKD

3) Báo cáo tài chính năm 2017: Báo cáo tài chính năm 2017

4) Báo cáo tài chính năm 2018: Báo cáo tài chính năm 2018

5) Báo cáo tài chính Quý I/2019: Báo cáo tài chinh Quý I/2019