Công bố thông tin bất thường - Nghị quyết HĐQT ngày 19/07/2019

20/07/2019

Read in 1 minutes

CTCP GAB công bố Nghị quyết HĐQT ký ngày 19/07/2019 về việc thoái vốn khỏi công ty liên kết là CTCP Sản xuất và cung ứng VLXD Kontum

Công bố thông tin bất thường - Nghị quyết HĐQT ngày 19/07/2019

Chi tiết văn bản tại đây