Báo cáo tài chính bán niên soát xét

13/08/2019

Read in 1 minutes

CTCP GAB công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

CTCP GAB công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tại đây