CBTT 24h Nghị quyết HĐQT

13/09/2019

Read in 1 minutes

CTCP GAB công bố thông tin bất thường các Nghị quyết HĐQT ngày 12/9/2019

CBTT 24h Nghị quyết HĐQT

CTCP GAB công bố thông tin bất thường các Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/09/2019 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tải văn bản tại đây