CBTT: Công ty Cổ phần GAB công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

23/10/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau: