Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/12/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB công bố Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

File Nghị quyết tải về tại đây.

18:11:36 GMT+0700