Nghị quyết điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông và triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường

30/12/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB công bố Nghị quyết về việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng và triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty

File Nghị quyết tải về tại đây.

19:00:12 GMT+0700